Jesus said,
"Heaven and earth will pass away,
but my words will never pass away."

Jesus answered,
"... for this reason I was born, and for this I came into the world,
to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

Bible
Kur di ser Milyaketan re Ye 
1
Di demên berê de Xwedê gelek caran û bi gelek awayan, bi rêberiya pêxemberan* ji bav û kalan re gotiye.
2
Lê di van rojên dawîn de, ew bi Kurê xwe yê ku ew kiriye wêrisê her tiştî û bi destê wî erd û ezman çêkirine, ji me re peyivî.
3
Ew şewqa rûmeta Xwedê û xuyabûna rastîn a cewhera wî ye. Ew her tiştî bi peyva* xwe ya hêzdar hildigire. Piştî ku wî paqijbûna gunehan pêkanî, ew li jorê, li milê Yê Mezin ê rastê rûnişt.
4
Navê ku wî mîras standiye ka çiqas di ser yê milyaketan re ye, ew jî ewqas ji wan bilindtir bû.
5
Çimkî ma Xwedê ji kîjan milyaketî re kengê gotiye:
«Tu Kurê min î,
Îro tu ji min re bûyî.»
An jî:
«Ezê ji wî re bibim Bav*
Û ewê ji min re bibe Kur.»[a]
6
Îcar çaxê Xwedê yê nixurî anî dinyayê, weha got:
«Bila hemû milyaketên Xwedê biperizin* wî.»[b]
7
Ji bo milyaketan jî Xwedê dibêje:
«Ew milyaketên xwe dike ba
Û xizmetkarên xwe dike pêta êgir.»[c]
8
Lê ji bo Kur ew weha dibêje:
«Ya Xwedê, textê te herheyî û heta hetayê ye.
Gopalê padîşahiya te gopalê dadperweriyê ye.
9
Te ji rastiyê hez kir û ji neheqiyê nefret kir,
Ji ber vê yekê Xwedê, Xwedayê te,
Tu bi rûnê şahiyê ji hevalên te bêtir bilind kirî.»[d]
10
Û li dereke din:
«Ya Xudan, di destpêkê de
Te bingeha erdê danî
Û ezman jî karên destê te ne.
11
Ewê wêran bibin, lê tê bimînî,
Ew hemû wê wek cilan kevin bibin.
12
Tê wan wek xiftan li hev bipêçî û
Ewê wek cilan bên guhertin.
Lê tu hergav eynî yî
Û salên te xilas nabin.»[e]
13
Lê Xwedê ji kîjan milyaketî re kengê gotiye:
«Li milê min ê rastê rûne,
Heta ku ez dijminên te
Bikim pêgeha lingên te.»[f]
14
Ma hemû milyaket ne ruhên xizmetkar in ku ji bo xizmeta wan ên ku wê xilasiyê mîras bistînin hatine şandin?
  1. a. 1:5 Ji: Zebûr 2:7; Samûêl II, 7:14
  2. b. 1:6 Ji: Dubarekirina Şerîetê 32:43; Zebûr 97:7 (herdu jî li gor wergera Yewnanî)
  3. c. 1:7 Ji: Zebûr 104:4
  4. d. 1:8-9 Ji: Zebûr 45:6-7
  5. e. 1:10-12 Ji: Zebûr 102:25-27
  6. f. 1:13 Ji: Zebûr 110:1