Jesus said,
"Heaven and earth will pass away,
but my words will never pass away."

Jesus answered,
"... for this reason I was born, and for this I came into the world,
to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

Bible
Silav 
1
Ji Pawlosê* xulamê Mesîh* Îsa* yê ku ji bo şandîtiyê hatiye gazîkirin û hatiye veqetandin, da ku Mizgîniya* Xwedê
2
ya ku hê ji berê ve wî bi devê pêxemberên* xwe di Nivîsarên* Pîroz de soz dabû, belav bike.
3
Ev Mizgînî li ser Kurê wî ye, ku li gor bedenê ji dûndana* Dawid* hat
4
û li gor Ruhê pîroziyê bi vejîna* ji nav miriyan, bi hêzdarî Kurê* Xwedê hatiye diyarkirin. Ew Xudanê* me Îsa Mesîh e.
5
Me bi destê wî û bi xatirê navê wî kerem û şandîtî stand, da ku em gazî hemû miletan bikin ku baweriyê* bînin û bi ya wî bikin.
6
Hûn jî di nav gazîkiriyên Îsa Mesîh de ne.
7
Ji we hemû hezkiriyên Xwedê re yên ku li Romayê ne û ji bo pîrozbûnê* hatine gazîkirin: Ji Bavê me Xwedê û ji Xudan* Îsa Mesîh, kerem û aştî* li ser we be.
Dua û Şikir 
8
Berî her tiştî ez bi saya Îsa Mesîh, ji bo we hemûyan ji Xwedayê xwe re şikir dikim, çimkî li seranserê dinyayê li ser baweriya* we tê gotin.
9
Ew Xwedayê ku ez bi ruhê xwe di dayîna Mizgîniya Kurê wî de xizmetê jê re dikim, şahidê min e ku ez hergav di duayên xwe de bê rawestin we tînim bîra xwe
10
û lava dikim ku eger bi daxwaza Xwedê pêk bê, êdî ez bi riyekê bikarim bêm ba we.
11
Çimkî ez pirr dixwazim we bibînim, da ku ez diyariyeke ruhanî bidim we ku hûn qayîm bibin,
12
yanî em bi hev re, hûn bi baweriya* min û ez bi baweriya we, em bên handan*.
13
Birano, ez dixwazim hûn bizanin ku gelek caran min xist dilê xwe ku ez bêm ba we, lê asteng derketin. Wek di nav miletên din de, ez dixwazim ku di nav we de jî xebata min ber bide.[a]
14
Ez ji Yewnaniyan û ji hovan re, ji zana û nezanan re deyndar im.
15
Loma ez amade me ku heta ji destê min bê, ez ji we re jî, hûn ên ku li Romayê ne, Mizgîniyê bidim.
Hêza Mizgîniyê 
16
Çimkî ez ji ber Mizgîniyê şerm nakim. Ji ber ku ew ji her kesê ku bawer* dike re ji bo xilasiyê hêza Xwedê ye, pêşî ji bo Cihûyan, hem jî ji bo miletên din.
17
Çimkî di Mizgîniyê de rastdariya ku ji Xwedê ye, tê eşkerekirin. Ew ji destpêkê heta dawiyê bi baweriyê* ye. Wek ku hatiye nivîsîn: «Yê rastdar wê bi baweriyê bijî.»[b]
Sûcdariya Mirov 
18
Xezeba Xwedê ji ezmên li hember hemû nepakî û neheqiya wan mirovên ku bi neheqiyê ji rastiyê re dibin asteng, xuya dibe.
19
Çimkî tiştê ku li ser Xwedê tê zanîn ji wan re diyar e; ji ber ku Xwedê ji wan re eşkere kiriye.
20
Hê ji afirandina dinyayê ve hêza wî ya herheyî û Xwedêtiya wî, bi ser ku nayên dîtin jî, bi tiştên ku hatine çêkirin bi zelalî tên dîtin û fêmkirin. Loma hêceta* wan tune.
21
Çimkî, bi ser ku Xwedê dizanin jî, bi Xwedêtî rûmet nedanê û ne jî jê re şikir kirin; lê belê fikirîna wan bû pûçîtî û dilê wan ê fêmkor tarî bû.
22
Wan digot: «Em zana ne», lê bêaqil derketin.
23
Û rûmeta Xwedayê bêmirin, bi wêneyên mîna mirovê mirindar, teyr, heywanên çarpê û yên ku dişêlin, guhertin.[c]
24
Ji ber vê yekê Xwedê ew bi şehwetên dilê wan dane destê nepakiyê, da ku di nav wan de bedena wan rezîl bibe.
25
Wan rastiya Xwedê bi derewê guhert, ji Afirandar zêdetir perizîn* tiştên afirandî û ji wan re xizmet kirin. Afirandar her û her pîroz* e. Amîn*.
26
Ji ber vê yekê Xwedê ew dan destê şehwetên şermezariyê; jinên wan jî têkiliya xweheyî* bi ya bervajiyê xweheyiyê guhertin.
27
Bi vî awayî mêran jî dev ji têkiliya xweheyî ya bi jinê re berdan û di şehweta xwe de keribîn hevdû. Mêran bi mêran re riswayîtî kir û di nefsa xwe de heqê jirêderketina xwe standin.
28
Ji ber ku wan naskirina Xwedê hêja nedît, Xwedê ew dan destê fikrên xerab, wusa ku ew tiştên ne li ser rê bikin.
29
Ew bi her cûreyê neheqî, neqencî, çavbirçîtî û xerabiyê tije ne. Bi çavnebarî, kuştin, pevçûn, hîle û marzikiyê dagirtî ne. Paşgotiniyê dikin,
30
ketmê* dikin, ji Xwedê nefret dikin, serxweçûyî ne, pozbilind û pesinker in, karên xerab saz dikin û bi ya dê û bavê xwe nakin,
31
fêmkor in, li ser soza xwe namînin, bê dilovanî û bê rehm in.
32
Bi ser ku fermana Xwedê ya rast a ku dibêje: «Yên tiştên weha dikin, mirin heq kirine», dizanin jî, ew ne tenê van tiştan dikin, lê belê kêfa wan ji yên ku dikin re jî tê.
  1. a. 1:13 Karên Şandiyan 19:21
  2. b. 1:17 Ji: Habaqûq 2:4
  3. c. 1:23 Dubarekirina Şerîetê 4:15-18