Jesus said,
"Heaven and earth will pass away,
but my words will never pass away."

Jesus answered,
"... for this reason I was born, and for this I came into the world,
to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

Bible
Petrûs Parsekekî Şeht Qenc Dike 
1
Rojekê piştî nîvro saet di sisiyan de, çaxê duakirinê, Petrûs û Yûhenna hildikişiyan Perestgehê*.
2
Zilamekî ku ji zikmakî şeht* bû dianîn û ew her roj li ber dergehê Perestgehê yê ku jê re Bedew digotin, datanîn, da ku ji wan ên ku dikevin Perestgehê parsê bike.
3
Gava ku wî dît Petrûs û Yûhenna dikin bikevin Perestgehê, wî ji wan xwest ku xêrekî bi wî bikin.
4
Petrûs jî bi Yûhenna re bi baldarî li wî nêrî û got: «Li me binêre.»
5
Bi hêviya ku ewê tiştekî bidinê, çavê wî li wan bû.
6
Lê Petrûs got: «Ne zêrê min û ne jî zîvê min heye; lê tiştê ku bi min re heye, ezê bidim te. Bi navê Îsa Mesîhê Nisretî rêve here.»
7
Û bi destê wî yê rastê girt û rakir ser lingan; di cih de piyên wî û gûzikên wî sipîsax bûn.
8
Xwe hilavêt, li ser lingan rawesta û dest pê kir rêve çû. Ew bi wan re ket Perestgehê, rêve diçû, xwe hildavêt û pesnê Xwedê dida.
9
Hemû xelkê dît ku ew rêve diçe û pesnê Xwedê dide.
10
Û gava wan ew nas kir û dîtin ku ev ew e, ku li ber dergehê Perestgehê yê bi navê Bedew rûdinişt ku parsê bike, ew bi tiştê ku bi wî hatibû, heyirî û mat man.
Petrûs di Eywana Silêman de Dipeyive 
11
Hê ku wî xwe bi Petrûs û Yûhenna digirt, hemû xelk bi hev re ecêbmayî bezîn ba wan, wê eywana ku jê re Eywana Silêman digotin.
12
Gava Petrûs ev yek dît, ji xelkê re got: «Gelî Îsraêliyan, hûn çima li vê yekê şaş dimînin, an hûn çima bi baldarî li me dinêrin? Hûn dibêjin qey me bi hêz an bi dîndariya xwe kiriye ku ew rêve here?
13
‹Xwedayê Birahîm*, Xwedayê Îshaq* û Xwedayê Aqûb*, Xwedayê bav û kalên me›[a] , Xizmetkarê xwe Îsa bi rûmet kir. We ew da dest û li ber Pîlatos înkar kir, bi ser ku wî biryar dabû ku Îsa berde.
14
Lê we Yê Pîroz û Rast înkar kir û we xwest ku mêrkujek ji we re bê berdan.[b]
15
We Serokê Jiyanê kuşt, lê Xwedê ew ji nav miriyan rakir. Em şahidên vê yekê ne.
16
Navê Îsa ev mirovê ku hûn dibînin û nas dikin, sipîsax kir. Wî bawerî* bi navê Îsa anî û bi saya Îsa, wê baweriyê li ber çavê we hemûyan saxîtiya temam da wî.
17
«Û niha birano, ez dizanim ku we jî wek serekên xwe bi nezanî ev yek kir.
18
Îcar bi vî awayî Xwedê, ev tiştên ku ji pêşî ve bi devê hemû pêxemberan gotibû ku Mesîh wê cefayê bikişîne, anî cih.
19
Loma tobe bikin û li Xwedê bizivirin, da ku gunehên we bên xîşkirin,
20
da ku ji ba Xudan wextên nûvejeniyê bên û Mesîhê ku ji berê ve ji bo we destnîşan kiriye, yanî Îsa bişîne.
21
Divê ew li ezmên bimîne, heta ku Xwedê her tiştî nûvejen bike, wek ku wî ji berê ve bi devê pêxemberên xwe yên pîroz gotiye.
22
Mûsa* jî got: ‹Xudan Xwedayê we wê ji nav birayên we, ji we re pêxemberekî wek min rake. Ew her çi ji we re bêje, divê hûn guhdariya wî bikin.
23
Îcar her kesê ku guhdariya wî pêxemberî neke, wê ji nav gel bê derxistin û helak bibe.›[c]
24
Û hemû pêxemberan, ji Samûêl* bigire heta yên pey wî, her kî peyivîbe, li ser van rojan gotine.
25
Zarokên pêxemberan û wêrisên peymana* ku Xwedê bi bav û kalên we re girêdaye hûn in. Xwedê ji Birahîm re got: ‹Wê bi dûndana* te, hemû bavikên li ser rûyê erdê bên pîrozkirin.›[d]
26
Gava ku Xwedê Xizmetkarê xwe rakir, pêşî wî ew şand ba we, da ku we pîroz bike û her yekî ji we ji xerabiyên wî vegerîne.»
  1. a. 3:13 Ji: Derketin 3:6, 15
  2. b. 3:14 Lûqa 23:13-23
  3. c. 3:22-23 Ji: Dubarekirina Şerîetê 18:15-16; 18:19; Qanûna Kahîntiyê 23:29
  4. d. 3:25 Ji: Destpêkirin 22:18; 26:4