عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
سەركەفتنا باوەریێ ل بەرامبەر جیهانێ 
1
هەر كەسێ باوەر دكەت كو عیسا مەسیحە[a] ، ئەو كەس یێ ژ خودێ بووی. هەر كەسێ حەز ژ بابی دكەت ژی، حەز ژ وی ژی دكەت یێ ژ بابی بووی[b] .
2
ئەم ب ڤێ چەندێ دزانین كو ئەم حەز ژ زاڕۆكێن خودێ دكەین، دەمێ ئەم حەز ژ خودێ دكەین و فەرمانێن وی ب جهـ دئینین.
3
چنكو حەزژێكرنا مە بۆ خودێ ئەڤەیە، كو ئەم فەرمانێن وی ب جهـ بینین.[c] فەرمانێن وی ژی نە بارگرانینە.
4
ژ بەر كو هەر كەسێ ژ خودێ بووی، ل سەر جیهانێ ب سەر دكەڤیت. ئەڤ سەركەفتنا ل سەر جیهانێ ژی ئەڤەیە: باوەریا مەیە.
5
كی سەركەفتنێ ل سەر جیهانێ دئینیت؟ ب تنێ ئەوێ باوەر دكەت كو عیسا كوڕێ خودێیە.
شاهدەیی دەربارەی كوڕێ خودێ 
6
ئەڤەیە ئەوێ ب ئاڤێ و خوینێ[d] هاتی، عیسایێ مەسیح. نە ب ئاڤێ ب تنێ، لێ ب ئاڤێ و خوینێ یێ هاتی. گیانێ پیرۆزە یێ شاهدەییێ ددەت ژی، چنكو گیانێ پیرۆز راستیە.
7
یێن شاهدەییێ ددەن سێنە:
8
گیان و ئاڤ و خوین. ئەڤ هەر سێیە هەمان شاهدەیی ددەن.
9
ئەگەر ئەم شاهدەییا مرۆڤان قەبیل بكەین، شاهدەییا خودێ مەزنترە، چنكو ئەڤە شاهدەییا خودێیە، ئەوا وی دەربارەی كوڕێ خۆ دای.
10
ئەوێ باوەریێ ب كوڕێ خودێ دئینیت، ئەڤ شاهدەییە د ناخێ وی ب خۆ دا هەیە. ئەوێ باوەر ژ خودێ نەكەت، ئەو خودێ ب درەوین دەردئێخیت، چنكو وی باوەری ب وێ شاهدەییێ نەئینایە، ئەوا خودێ دەربارەی كوڕێ خۆ دای.
11
شاهدەیی ژی ئەڤەیە: خودێ ژیانا هەروهەر دایە مە و ئەڤ ژیانە د ناڤ كوڕێ وی دایە.
12
ئەوێ بەهر د كوڕێ خودێ دا هەی، ژیان ژی یا هەی، ئەوێ بەهر د كوڕێ خودێ دا نەی، ژیان ژی نینە.
ژیانا هەروهەر 
13
من ئەڤە بۆ هەوە یێن باوەریێ ب ناڤێ كوڕێ خودێ هەی، نڤیسین، دا بزانن كو هەوە ژیانا هەروهەر یا هەی.
14
ئەو پشتڕاستیا مە ل نك خودێ هەی ژی ئەڤەیە: ئەگەر ئەم ل دویڤ حەزا وی تشتەكی بخوازین، ئەو دێ گوهێ خۆ دەتە مە.
15
ئەگەر ئەم بزانین ژی كو ئەم چ بخوازین ئەو گوهێ خۆ ددەتە مە، هنگی ئەم دزانین كو ئەو تشتێن مە ژێ خواستین، مە یێن وەرگرتین.
16
ئەگەر ئێك ببینیت كو خویشكا وی یان برایێ وی گونەهەكێ دكەت، لێ نە گونەهەك بیت كو بەرێ مرۆڤی ددەتە مرنێ، بلا ئەو ژ خودێ بخوازیت و خودێ دێ ژیانێ دەتە وی كەسی یێ گونەهەك كری كو بەرێ وی نەدەتە مرنێ. گونەهـ یا هەی مرنێ دئینیت. ئەز نابێژم بلا ئەو بۆ ڤێ گونەهێ داخوازێ بكەت.
17
هەر كارەكێ خراب گونەهە، لێ گونەهـ یا هەی مرنێ نائینیت.
18
ئەم دزانین كو هەر كەسێ ژ خودێ بووی گونەهێ ناكەت[e] ، چنكو نەخریێ خودێ[f] وی دپارێزیت و خرابكار[g] دەستێ خۆ ناكەتێ.
19
ئەم دزانین كو ئەم ژ خودێینە و هەمی جیهان ل بن دەستهەلاتا خرابكاریە.
20
دزانین ژی كو كوڕێ خودێ هاتیە و تێگەهشتن دایە مە، دا یێ راستەقینە بنیاسین. ئەم د ناڤ یێ راستەقینە داینە، د ناڤ كوڕێ خودێ عیسایێ مەسیح دا. ئەوە خودایێ راستەقینە و ژیانا هەروهەر.
21
گەلی زاڕۆكان، خۆ ژ پووتان[h] بپارێزن.
  1. a. 5‏:1 ئانكو قورتالكەرێ جیهانێ، بنێڕە یوحەننا 4‏:42. هەروەسا ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مەسیح*.
  2. b. 5‏:1 q یێ ژ بابی بووی: مەبەست پێ هەمی باوەردارن.
  3. c. 5‏:3 یوحەننا 14‏:15‏، 21
  4. d. 5‏:6 q ب ئاڤێ و خوینێ: هندەك شڕۆڤە دكەن كو ئاڤ ئاماژەیە بۆ تافیركرنا مەسیحی و خوین ئاماژەیە بۆ خۆگۆریكرنا وی.
  5. e. 5‏:18 مەبەست پێ د ناڤ گونەهان دا نامینیت.
  6. f. 5‏:18 q نەخریێ خودێ: دەقێ یونانی دبێژیت: ئەوێ ژ خودێ بووی.
  7. g. 5‏:18 مەبەست پێ ئبلیسە.
  8. h. 5‏:21 q پووتان: صەنەمان