عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
شائوول ژی ل سەر كوشتنا ستیڤانۆسی یێ رازی بوو.
هەر د وێ رۆژێ دا جڤاكا باوەرداران ل ئورشەلیمێ تووشی تەپەسەریەكا دژوار بوو. ژبلی هنارتیان هەمی باوەردار ل دەڤەرێن یەهودیایێ و سامەریایێ بەڵاڤ بوون.
جڤاكا باوەرداران دهێتە تەنگاڤكرن 
2
هندەك زەڵامێن ژ خودێ ترس ستیڤانۆس ڤەشارت و گەلەك بۆ وی گریان.
3
شائوولی بزاڤ دكر كو جڤاكێ ژ ناڤ ببەت. ئەو مال ب مال دگەڕیا، ژنك و زەڵام رادكێشان و دهاڤێتنە د زیندانێ دا.
فیلیپۆس ل سامەریایێ مزگینیێ ددەت 
4
ئەوێن بەڵاڤ بووین ژ جهەكی دچوونە جهەكی و مزگینی ب پەیڤێ ددان،
5
فیلیپۆس ژی خواركەفتە باژێڕەكی ل دەڤەرا سامەریایێ و بۆ خەلكێ وێ مزگینی ب مەسیحی رادگەهاند.
6
دەمێ جەماوەری ئەو نیشانێن وی دكرن بهیستین و دیتین، هەمیان ب ئێك دل گوهێ خۆ ددا گۆتنێن وی.
7
چنكو گیانێن پیس، ب قێڕیێن بلند ڤە، ژ گەلەك كەسان دەردكەفتن و گەلەكێن فاڵنجی و لەنگ هاتنە ساخكرن.
8
ئینا دلخۆشی ل باژێڕی بەڵاڤ بوو.
شەمعونێ جادووگەر 
9
ل وی باژێڕی زەڵامەك هەبوو ناڤێ وی شەمعون بوو، ئەوی ژمێژە وەرە جادووگەری دكر و خەلكێ سامەریایێ مەندەهۆش دكر و دگۆت: ئەز زەڵامەكێ مەزنم.
10
هەمیان ژ بچویكی تا مەزنی گوهداریا وی دكر و دگۆتن: «ئەڤ زەڵامە هێزا مەزن یا خودێیە.»
11
ئەوان گوهێ خۆ ددایێ، چنكو بۆ دەمەكێ درێژ ئەو ب كارێن جادووگەریێ دهاتنە مەندەهۆشكرن.
12
لێ دەمێ ئەوان باوەری ب ئاخفتنا فیلیپۆسی ئینای، ئەوێ مزگینیا پاشایەتیا خودێ و ناڤێ عیسایێ مەسیح دایێ، ژنك و زەڵام دهاتنە تافیركرن.
13
شەمعونی ژی باوەری ئینا و هاتە تافیركرن و هەمی دەمان ل گەل فیلیپۆسی بوو. وی ئەو نیشان و حنێرێن مەزن دیتن، ئەوێن كو ل سەر دەستێ فیلیپۆسی هاتینە كرن، ئەڤجا مەندەهۆش بوو.
14
دەمێ هنارتیان ل ئورشەلیمێ بهیستی كو خەلكێ سامەریایێ پەیڤا خودێ یا وەرگرتی، پەترۆس و یوحەننا بۆ هنارتن.
15
دەمێ خواركەفتین، هەردوویان نڤێژ بۆ خەلكێ سامەریایێ كرن، دا گیانێ پیرۆز وەرگرن.
16
چنكو گیانێ پیرۆز هێشتا بۆ كەسەكێ ژ وان نەهاتبوو، ب تنێ ئەو ب ناڤێ خودان عیسای هاتبوونە تافیركرن.
17
پاشی پەترۆس و یوحەننای دەستێن خۆ دانانە سەر وان و ئەوان گیانێ پیرۆز وەرگرت.
18
دەمێ شەمعونی دیتی گیانێ پیرۆز ب رێكا دەست ل سەر دانانێ ژ هنارتیان گەهشتە باوەرداران، وی پارە پێشكێشی پەترۆس و یوحەننای كرن
19
و گۆتێ: «ڤێ شیانێ بدەنە من ژی، داكو هەر كەسەكێ ئەز دەستێ خۆ ب سەر دا بینم، گیانێ پیرۆز وەرگریت.»
20
لێ پەترۆسی گۆتێ: «بلا زیڤێ تە ل گەل تە وێران ببیت، چنكو تە هزر دكر كو تۆ دێ خەلاتێ خودێ ب پارەیێ خۆ كڕی!
21
تە چ بەهر د ڤێ چەندێ دا نینە، چنكو دلێ تە بەرامبەر خودێ نە یێ راستە.
22
ئەڤجا ژ خرابیێن خۆ ڤەگەڕە و داخوازێ ژ خودانی بكە، بەلكو ل مەرەما دلێ تە ببوریت،
23
چنكو ئەز دبینم تۆ یێ د تەحلاتیا زكڕەشیێ و خەفكا گونەهان دا!»
24
ئینا شەمعونی بەرسڤ دا: «ژ بەر من داخوازێ ژ خودانی بكەن، دا چ تشتێ هەوە گۆتی ب سەر من دا نەهێت.»
25
دەمێ پەترۆس و یوحەننای شاهدە دای و ب پەیڤا خودانی ئاخفتین، ڤەگەڕیانە ئورشەلیمێ و مزگینی دا گەلەك گوندێن سامەریان.
فیلیپۆس و حەبەشی 
26
لێ ڤێ گاڤێ فریشتەیەكێ خودانی[a] ل گەل فیلیپۆسی ئاخفت و گۆت: «رابە و بەرەڤ باشووری هەڕە، ل سەر وێ رێكا ژ ئورشەلیم خواركەڤیتە غەززە.» كو ئەو جهەكێ چۆلە.
27
ئینا رابوو و چوو و د رێكا خۆ دا زەڵامەكێ حەبەشی یێ خەساندی دیت، وەزیرێ گەنجینێ بوو ل نك كەنداكا شاژنا حەبەشیان. ئەو بۆ پەرستنێ هاتبوو ئورشەلیمێ.
28
د رێكا خۆ دا بۆ حەبەشە د ناڤ گالیسكەیا[b] خۆ دا یێ روینشتی بوو و پەرتووكا ئیشایا پێغەمبەری دخواند،
29
ئینا گیانێ پیرۆز گۆتە فیلیپۆسی: «پێشكەڤە و ل گەل ڤێ گالیسكەیێ بە!»
30
فیلیپۆس ب لەز چوو نك گالیسكەیێ و گوهـ ل ئەوێ خەساندی بوو، یێ پەرتووكا ئیشایای دخوینیت و ژێ پرسی: «ئەرێ ئەوا تۆ دخوینی تۆ تێدگەهی؟»
31
ئینا بەرسڤ دا: «ئەز دێ چەوا تێگەهم، ئەگەر كەس بۆ من شڕۆڤە نەكەت؟» و داخواز ژ فیلیپۆسی كر كو ل گالیسكەیێ سیار بیت و ل گەل روینیت.
32
خەساندی گەهشت بوو وێ پشكا نڤیسارێ ئەوا دبێژیت:
«وەكو پەزەكی بۆ ڤەكوشتنێ هاتە برن
و وەكو بەرخەكێ بێدەنگ د ناڤ دەستێن وی كەسی دا یێ هریێ دبڕیت،
وی دەڤێ خۆ ڤەنەكر.
33
ئەو هاتە كرێتكرن و مافێ وی ژێ هاتە ستاندن.
كی دێ دەربارەی دویندەها[c] وی ئاخڤیت؟
چنكو ژیانا وی ل سەر ئەردی یا ژێ هاتیە ستاندن.»
34
خەساندی پرسیار ژ فیلیپۆسی كر: «بێژە من ئەو كیە، پێغەمبەر دەربارەی وی دئاخڤیت؟ ئەو دەربارەی خۆ یان مرۆڤەكێ دی دئاخڤیت؟»
35
ئەڤجا فیلیپۆس ئاخفت و ژ ڤێ پشكا نڤیسارێ دەست پێ كر و مزگینیا عیسای دایێ.
36
دەمێ گالیسكە ب رێكێ دچوو، گەهشتنە جهەكێ ب ئاڤ، یێ خەساندی گۆت: «ئەڤە ئاڤ! ئەو چیە ناهێلیت ئەز بهێمە تافیركرن؟»
37
فیلیپۆسی بەرسڤا وی دا: «ئەڤ چەندە چێدبیت، ئەگەر تۆ ژ هەمی دلێ خۆ باوەریێ بینی.» خەساندی گۆت: «ئەز باوەریێ دئینم، كو عیسایێ مەسیح كوڕێ خودێیە.»
38
فەرمان دا كو گالیسكە بڕاوەستیت و پێكڤە چوونە سەر ئاڤێ و فیلیپۆسی خەساندی تافیركر
39
و چەوا ژ ئاڤێ دەركەفتن گیانێ خودانی فیلیپۆس بر و یێ خەساندی ئەو نەدیت و ب دلخۆشی ب رێكا خۆ چوو.
40
لێ فیلیپۆس ل ئەشدۆدێ هاتە دیتن و ب بەردەوامی مزگینی دگەهاندە هەمی باژێڕان هەتا گەهشتیە قەیسەریێ.
  1. a. 8‏:26 ل ڤێرێ ‹خودان› جهناڤێ خودێیە، ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە خودان*.
  2. b. 8‏:28 q گالیسكە: عەرەبانەیەكا تایبەتە دئێخنە دویڤ هەسپان و دوو خڕخال هەنە، ژ بۆ ڤەگوهاستنا متا یان مرۆڤان.
  3. c. 8‏:33 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت